മുതുകുളം പാർവ്വതി അമ്മമഹാകവിത്രയത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ തുടർന്നു വന്ന കവികളിൽ പ്രമുഖയാണ് മുതുകുളം പാർവ്വതി അമ്മ. കവിതാ രചനയിലും പ്രസംഗത്തിലും അദ്ധ്യാപനത്തിലും ഒരുപോലെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.

ജീവിതരേഖ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുതുകുളം എന്ന തീരദേശ ഗ്രാമത്തിൽ 1904 ജനുവരി 26നു ജനനം.1977 സെപ്റ്റംബർ 16നു മരിച്ചു. അച്ഛൻ : രാമപ്പണിക്കർ അമ്മ  : വെളുമ്പിയമ്മ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സു മുതൽ കവിത എഴുതി തുടങ്ങി. ഖണ്ഡകാവ്യം, ലഘു കവനങ്ങൾ, നാടകം, കഥ, ജീവചരിത്രം തുടങ്ങി സാഹിത്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലായി 19 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവർത്തനത്തിലും പ്രാഗല്ഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാന കൃതികൾ:

ഒരു വിലാപം, ശ്രീചിത്തിര മഹാരാജ വിജയം, മാതൃ വിലാപം, അശ്രു കുടീരം (ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ).
ഉദയപ്രഭ, ഗാനാഞ്ജലി, ഗാനദേവത, പൂക്കാരി (കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ).
ഭുവനദീപിക, അഹല്യ, സേവ് ഇന്ത്യ, ധർമ്മ ബലി (നാടകങ്ങൾ).
കർമ്മഫലം, കഥാമഞ്ജരി (കഥകൾ).
ശ്രീനാരായണ മാർഗ്ഗം, രണ്ടു ദേവതകൾ (ജീവചരിത്രം).
ശ്രീബുദ്ധചരിതം-ഉത്തരാർദ്ധം, ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത, ഭാരതീയ വനിതകൾ (വിവർത്തനങ്ങൾ).

No comments:

Post a Comment