അരങ്ങിന്റെയ് മാധവം

ഭാരതിയ കലാ സംസ്കാരത്തില് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനംഉള്ള ഒരു കലാ രൂപമാണ് കൂടിയാട്ടം. ആ നാട്യ ധര്മതിന്റെയ് സുകൃതവും ,ഇതിഹാസവും ആയിരുന്ന ഗുരു അമ്മന്നൂര് മാധവ ചാക്യരുടെയ് കലാ ജിവിതതേ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവലോകനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം
ഈ ഗ്രന്ഥം അനുഭവം, പകര്ന്നാട്ടം,കാഴ്ച അനുബന്ധങ്ങള് എന്നി നാല് ഭാഗങ്ങള് ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു

അനുഭവം
അരങ്ങിലും മനസിലും ശോഭിക്കുന്ന വാഗ്മാധുര്യം [അമ്മന്നൂര് കുട്ടന് ചാക്യാര് ]
.
അമ്മന്നൂര് കുട്ടന് ചാക്യരുടെയ് ഗുരുവും മാതുലനും കൂടിയാണ് മാധവ ചാക്യാര് .അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓര്മ്മകള് ആണ് ഇവിടെ ചെര്തിരികുന്നത്

അമ്മന്നുരിന്റെയ് അഭിനയ ദിഗ്വിജയം [വേണു .ജി ]
ഗുരു അമ്മന്നുരിന്റെയ് ശിഷ്യനും വിദേശ യാത്രകളിലെ സഹപ്രവര്ത്തകനും ആയിരുന്നു വേണു .ജി .വിദേശ യാത്രകളിലെ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്
അമ്മന്നുരിന്റെയ് ചിട്ടപെടുതലുകള് [മാര്ഗി മധു ]
ഗുരുവും വല്യച്ചനും കൂടിയായ അമ്മന്നുരിന്റെയ് രചനകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു
ഗുരുനാഥന് [ഉഷാ നങ്ങ്യാര് ]
മാചെടനേ ,കുറിച്ചുള്ള ഓര്മകളില് ശിഷ്യ [ഉഷാ]
അമ്മന്നൂര് -അഭിനേതാവും ആചാര്യനും [അമ്മന്നൂര് രാജനിഷ് ചാക്യാര് ]
ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യ സമുഹതിലേ അവസാന പട്ടികയില് ഉള്ള രാജനിഷ് തന്റെ ഒര്മകലിലുദെയ്
കുലപതിയോടൊപ്പം [കലാമണ്ഡലം രാജിവ് ]
ആശാനുമോതോള്ള അരങ്ങിലെ അനുഭവങ്ങള് പങ്കു വയ്ക്കുന്നു മിഴാവ് കലാ കാരന് കലാമണ്ഡലം രാജിവ്
പകര്നാട്ടം
ഈ ഭാഗത്ത് ഗുരു അനശ്വരമാക്കിയ വേഷങ്ങളുടെയ് ദൃശ്യാവിഷ്ക്കാരം
കാഴ്ച
കെ .വി രാമനാഥന് ,ഡോ കെ .ജി പോലൌസേ ,രമേശ് വര്മ ,ഇന്ദു ഇടപള്ളി,വി കലാധരന് എന്നി വരുടെ വാക്കുകളിളുടെയ് ഗുരു അമ്മന്നൂര് മാധവ ചാക്യാര്
അനുബന്ധങ്ങള്
കൂടിയാട്ടം ക്ഷേത്രങ്ങളില് [ഇരിഞാലകുട മാധവ ചാക്യാര് ]
കൂത്ത് ,കൂടിയാട്ടതിന്റെയ് ചിട്ട വട്ടങ്ങലേ കുറിച്ചും ഇവിടെ പരാമര്ശിക്കുന്നു
നാട്യം
അമ്മന്നൂര് മാധവ ചാക്യരുടെയ് നോട്ടു പുസ്തകത്തിലെ കുറിപ്പുകള്

കല്യാണസൌഗന്ധികം ആട്ട പ്രകാരം [അമ്മന്നൂര് മാധവ ചാക്യാര് ]
സ്വയമെവാഗതാ
അമ്മന്നുരിന്റെയ് നിട്ടു പുസ്തകത്തിലെ കവിതകള്

അമ്മന്നൂര് മാധവ ചാക്യാര്
[ജിവിത രേഖ ]

അരങ്ങിലെ ഇതിഹാസ പുരുഷനായ പത്മഭൂഷന് അമ്മന്നൂര് മാധവ ചാകയരുടെയ് അരന്ഗുഅനുഭവന്ഗലിലുദെയ് ഉള്ള ഈ കൃതി
വായിച്ചുകൊണ്ട് ,ഗുരുവിനെ മനസാ നമസ്കരിക്കുന്നു .

1 comment: