മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ നോവലിസ്റ്റാണ് മലയാറ്റൂർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മലയാറ്റൂ‍ർ

മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻരാമകൃഷ്ണൻ. (ജനനം - 1927, മരണം - 1997). കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ജനിച്ചു. ഒരു നോവലിസ്റ്റും ചെറുകഥാകൃത്തും ഐ.എ.എസ്. ഓഫീസറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കൃതികൾ

നോവൽ

 • ഡോക്ടർ വേഴാമ്പൽ (1964)
 • വേരുകൾ (1966)
 • യക്ഷി (1967)
 • പൊന്നി (1967)
 • ദ്വന്ദയുദ്ധം (1970)
 • യന്ത്രം (1976)
 • അനന്തചര്യ (1988)
 • നെട്ടൂർ മഠം (1988)
 • മൃതിയുടെ കവാടം (1989)

ചെറുകഥ

 • ആദ്യത്തെ കേസ് (1952)
 • അവകാശി (1956)
 • സൂചിമുഖി (1957)

No comments:

Post a Comment